Teljesítményértékelés

A Budapesti Osztrák Iskolában a teljesítmények értékelése alapvetően az osztrák osztályozási rendszer alapján történik. Az értékelés 5 érdemjegyből áll. A legjobb jegy a jeles (1).

Részlet az osztrák teljesítményértékelési rendeletből:

A tanulók teljesítményének értékeléséhez az alábbi fokozatok (jegyek) állnak rendelkezésre:
jeles (1), jó (2), közepes (3), elégséges (4), elégtelen (5).

Jeles érdemjegy adható a teljesítményre, amennyiben a tanuló a tanterv által meghatározott követelmények szerint az anyag megértésében és alkalmazásában, illetve a feladatok megoldásában messze meghaladja az alapkövetelményekben megfogalmazott mértéket, és ahol ez lehetséges, egyértelműen önállóságról, illetve arról a képességéről tesz tanúbizonyságot, hogy a tanultakat számára újszerű feladatokban is alkalmazza.

érdemjegy adható a teljesítményre, amennyiben a tanuló a tanterv által meghatározott követelmények szerint az anyag megértésében és alkalmazásában, illetve a feladatok megoldásában meghaladja az alapkövetelményekben megfogalmazott mértéket, és ahol ez lehetséges, jól kivehetően önállóságról tesz tanúbizonyságot, és megfelelő útmutatás mellett képes a tanultakat számára újszerű feladatokban alkalmazni.

Közepes érdemjegy adható arra a teljesítményre, amelyben a tanuló a tanterv által előírt követelmények szerint alapvetően képes a tananyagot megérteni és alkalmazni, feladatokat megoldani, de az önálló munkában észrevehető nehézségekkel küzd.

Elégséges érdemjegy adható a teljesítményre, ha a tanuló a tanterv által előírt követelmények lényegének megértésére, alkalmazására, illetve a feladatok megoldására túlnyomórészt képes.

Elégtelen érdemjeggyel osztályozandó az a tanuló, aki az elégségeshez szükséges követelményeknek nem felel meg.

A magyar egyetemekre való jelentkezéshez (a magyar rendszernek megfelelően) az osztrák érdemjegyeket százalékra számítjuk át.

A tanulók teljesítményének értékelése a következő összetevők alapján történik:

1) Írásbeli munkák értékelése:

Matematika, német, angol, francia, fizika, biológia és magyar irodalom és nyelvtan tantárgyakból félévenként tanulóink 1-3 dolgozatot írnak. Ezek időpontját a mindenkori szemeszter elején ismertetjük és az interneten is nyilvánosságra hozzuk.

Az első félév vége előtt az igazgató által előre meghatározott napon az elmulasztott dolgozatokat pótolni kell.

Azoknál a tantárgyaknál, ahol nem írnak tanulóink dolgozatot, lehetőség van előre kihirdetett írásbeli ellenőrzésekre (teszt).

2) Szóbeli vizsgák

A tanuló kívánságára a kötelező tantárgyakból egy félévben egyszer lehetőség van szóbeli vizsgára, melynek időtartama maximum 15 perc lehet. A szóbeli vizsgára való jelentkezést időben le kell adni ahhoz, hogy a tanár a tanórák tervezésekor ezt figyelembe vehesse.

Szóbeli vizsgát a tanár is elrendelhet.

A szóbeli vizsga azonban csak egyetlen eleme a több részből álló teljesítményértékelésnek, és a többi részeredménnyel együtt számít bele a végső jegybe. A szóbeli vizsga eredménye mind pozitívan, mind negatívan befolyásolhatja a végső érdemjegyet.

3) A tanuló órai munkája

A tanulók kötelesek konstruktívan és önállóan hozzájárulni a tananyag órai feldolgozásához. Az órai munka pozitív megítélésének alapkövetelménye, hogy a tanulók az órán a szükséges felszereléssel rendelkezzenek, füzeteiket áttekinthetően vezessék, házi feladataikat rendesen elkészítsék. Az órai munka osztályozása a teljesítmény értékelésének fontos eleme.

Az együttműködés alapvetései

A tanulók terhelése a Budapesti Osztrák Iskolában jelentős. Az órán való konstruktív részvétel csökkenti az otthoni munka mennyiségét és jelentősen hozzájárul a jobb jegyek eléréshez. Ajánljuk, hogy korrepetáló tanárokat csak rendkívüli esetekben, például hosszabb betegség, hiányzás esetén és csak a szaktanárral való megbeszélés szerint vegyenek igénybe. 

Elérhetőség

Cím: 1126 Budapest Orbánhegyi út 39-45.

  • Porta: +36 1 224 7560
  • Titkárság: +36 1 224 7561
  • Tanári szoba: +36 1 224 7562

 

Látogasson meg minket a facebook oldalunkon.

Fenntartó

 

Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány

Adószám: 19639666-1-43

Bankszámlaszám: 18400010-03508923-40100018

Oberbank AG Magyarországi Fióktelep, 1062 Budapest, Váci út 1-3.

OM azonosító: 035302

 

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató

Ön itt van: Az Iskolánk Teljesítményértékelés